top of page
Logo ABH.jpg

VEDTEKTER ABH/ ARTBASE HELGELAND 66°N

 

§1 ArtBase Helgeland 66N er en non-profit kunstnerdreven forening registrert i frivillighetsregisteret og ble stiftet 13.03.2013. Foreningen er registrert i Alstahaug kommune.

 

§2 ArtBase Helgeland 66Ns formål er å produsere og formidle kunst og kulturrelaterte aktiviteter for å øke interessen for og kjennskapen om tverrfaglig profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk.

 

§3 ArtBase Helgeland 66N er selveiende. Styret har ikke krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld. Ved oppløsning skal eiendeler overdras til egnet forening eller organisasjon for videreutvikling av kunst og kulturformål for barn og unge.

 

§4 ArtBase Helgeland 66N styre består og ledes av: Ina Otzko (styreleder), Kari Elfstedt, Toril Bonsaksen. Styret mottar ingen honorar for verv. Styret sammenkalles etter behov. Vedtekter kan kun endres om hele styret er enig og at det er i tråd med foreningens formål.

§5 Styret skal:

  1. Vedta drift og organisering av ArtBase Helgeland 66N

  2. Vedta aktivitetsplan

  3. Avgi årsberetning og regnskap 

  4. Behandle andre saker som er viktige for ArtBase Helgeland 66N

  5. Administrere og føre nødvendig kontroll med ArtBase Helgeland 66N økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende drift, organisering og aktivitetsplan. 

 

bottom of page