top of page

Velkommen hjem - Welcome Home / Sandnessjøen harbour & Fire station, 2015

 

ArtBase Helgeland 66°N feirer åpningen av Kulturbadet i Sandnessjøen. Som en gave til Alstahaug kommune, lokalbefolkningen, gjester og besøkende overrekker vi prosjektet "Velkommen hjem" med et ønske om å kunne berike atmosfæren og byens omgivelser med to nye graffiti verk utført på sentrale steder. Vi tror at samarbeid og generøsitet er viktige nøkler til å oppdage, fremme og utvikle personlige og felles tilgjengelige ressurser, egenskaper og muligheter for gjensidig vekst og glede. Vi håper publikum tar verkene til seg, lar seg undre og begeistre og at de visuelle endinger kan være med å bidra til å skape en god dialog rundt og om Sandnessjøens muligheter, identitet og aktivitet og at prosjektet ønskes velkommen. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Arkhangelsk International Cultural Center og håper på et snarlig gjensyn med kunstnerne for nye prosjekter.

(30. Juni, 2015 Ina Otzko)

ArtBase Helgeland 66 ° N celebrates the opening of Kulturbadet in Sandnessjøen. As a gift to Alstahaug municipality, locals, guests and visitors we realized the project "Welcome Home" with a desire to enrich Sandnessjøen’s atmosphere and its surroundings with two new graffiti works performed at key locations. We believe that collaboration and generosity are important keys to discover, promote and develop personal and communal resources available, abilities and opportunities for mutual growth and joy. We hope the audience will allow the works to settle within, for wonder and joy and that the visual transformations in the public space can be of service to create a good dialogue between people and about Sandnessjøen’s possibilities, identity and activity. We look forward to continuing our cooperation with Arkhangelsk International Cultural Center and hoping for a rapidly reunion with the artists for new projects. (June 30th, 2015 Ina Otzko)

 

Om verkene / About the works:

Vår verden er lys og mangfoldig som et kaleidoskop..

Vi haster gjennom livet uten å ta oss tid til å stoppe opp og tenke, var det virkelig mitt/vårt valg eller det ble besluttet for meg/oss allerede? Hoved ideen i vårt verk er at verden er mangfoldig og mennesket går rundt og ser hvordan alt forandrer seg rundt ham. For oss er kaninen et som et symbol på frihet (natur) i opposisjon til den mekaniske verden der alt er beregnet og telles. Men vi er mennesker. Vi er levende vesener og ikke sjelløse maskiner. Mennesket er ikke et arbeidsutstyr som skal kun gjennomføre livets "dataprogram" - å kjøpe huset, bilen, båten, eiendom etc. Mennesket har alltid et valg, og det har rett til å bruke dette valget. Han kan se på verden, føle kjærlighet, leve. Han må gjøre et bevisst valg. Det er viktig at mennesket er engasjert i det som er virkelig interesserer ham. Han burde ikke bare gjøre det som pålegges han av samfunnet, regjeringen, foreldre, etc. Vi prøvde å gjenspeile det i tegningen der bakgrunnen består av rette linjer og bue-formet dynamiske linjer, og en håndtegnet silhuett av en kanin som løper muntert i fri fart.

Ideen er blant annet hentet fra boken Alice in Wonderland. Hun gikk inn i en annen verden og leter etter en vei hjem. Den andre idéen - et taktskifte i verden, der vi alle er i hast. Det raske tempoet i livet og kaninen - et symbol på hastverk og et symbol på feighet. Han er redd, og mange mennesker er redde for å endre livet sitt og kan komme opp med tusen grunner til ikke å gjøre det en egentlig vil. Livets lek er er individuell opplevelse utifra hver enkelt sitt ståsted avhengig av deres egen fantasi og erfaring.

 

Mens kaninen er et symbol for å være litt redd for livet, representerer det andre arbeidet pionerene, mennesker som ikke er redd for å hoppe inn i det mørke, inn i det ukjente for å gjøre en endring til det bedre. På hvilken side er du?
(Juni 2015, Alexander Menukhov & Glafira Sergeevna Severianova)

 

Our world is bright and many-sided like a kaleidoscope...

We rush through our life, without having any time to stop and to think, was it really our choice or was it decided for us already?

The main idea of our work is that the world is diverse and the man runs the world and sees, how everything changes around him. For us the rabbit is like a symbol of freedom (nature) in opposition to the mechanical world where everything is calculated and counted. But we are people. We are living beings we are not soulless machinery. The man is not a work equipment he shouldn't carry out "the computer program" of life - to buy the house, the car, the yacht, the estate etc. The man always has a choice, and he has the right to use it. He can look at the world, feel, love, live. He has to make a conscious choice. It is important that he is engaged in that what is really pleasant to him. He shouldn't do what society imposes on him, the government, parents, etc. We tried to reflect it in the work, the background is executed in a manner of straight lines and bow-shaped dynamic lines, and a silhouette of a handdrawn free, cheerful rabbit in speed.

The foundation is the book Alice in Wonderland. She went into another world and looking for a way home. The second idea - a change of pace in the world, we are all in a hurry. The fast pace of life and the rabbit - a symbol of haste and a symbol of cowardice. He is afraid, and many people are afraid to change their life and come up with a thousand reasons not to. The game, one sees in the figures is interesting as every man sees his own depending on ones imagination and experience.

 

While the rabbit is a symbol for being a bit afraid of life, this second work is in context to those pioneers who are not afraid to jump into the dark, into the unknown to make a change. On what side are you?
( June 2015, Alexander Menukhov & Glafira Sergeevna Severianova)

 

Samarbeidspartnere / Collaborative partners:

Arkhangelsk International Cultural Center v/ Cornelius Stiefenhofer (Tyskland)
Kunstnere: Alexander Menukhov (Arkhangelsk) & Glafira Sergeevna Severianova (Murmansk)

Et barents samarbeid mellom ArtBase Helgeland 66°N & Arkhangelsk International Cultural Center
Idè, produksjon og koordinering: ArtBase Helgeland 66°N v/Ina Otzko

Kuratert av Ina Otzko & Cornelius Stiefenhofer

Finansiert av Barentssekretariatet og egen innsats

 

Arkhangelsk International Cultural Center v/ Cornelius Stiefenhofer (Germany)

Artists: Alexander Menukhov & Glafira Sergeevna Severianova.

A barents collaboration between ArtBase Helgeland 66°N & Arkhangelsk International Cultural Center.

Curated by Ina Otzko & Cornelius Stiefenhofer.

Idea, production & coordination by ArtBase Helgeland 66°N.

Financial support by The Norwegian Barents Secretariat and own efforts.

 

Takk til / Thank you

Gjelles Landbruk, Alstahaug Havnevesen, Alstahaug Brannvesen.

bottom of page